Dr. Shaima Al Farsi

Dr. Shaima Al Farsi

Mubarak Al-Kabeer Hospital